چگونه فلش درایوی که کار نمیکند تعمیر کرد؟ How to repair a flash drive

فلش نمی خواند و باز نمیشود و اطلاعاتی را ذخیره نمیکند؟

Translated Persian-English

How to repair a flash drive that does not work?

Flash does not read and open and does not save information?

回答此问题 我也有这个问题

这是一个好问题吗?

得分 0
添加一条评论