چرا صفحه نمایش پرش دارد و درست کار نمیکند

صفحه نمایش بعضی وقت ها درست کار نمیکند ،پرش دارد ، و لمس را قبول نمیکند و برای رفع این مشکل از کلید خاموش و روشن استفاده میکنم

回答此问题 我也有这个问题

这是一个好问题吗?

得分 0
添加一条评论