Nuke nezet dhe smlen me shtypa gja dhe me e nuk hapet doesn't turn on

A shte I fikun kur e veje ne karikim dhe nuk men me shtype ose me e hape

Translation Albanian - English

It doesn't turn on, and when I press it, it won't open Did it turn off when you put it on charge and won't press or open it?

回答此问题 我也有这个问题

这是一个好问题吗?

得分 0
添加一条评论